| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Seznam autorů | Odkazy | Ke stažení |
Hlavní menu
Školní rok 2006/2007
Vyhledávání
Kontakty
Základní škola Herálec
Adresa:
Herálec 38, 582 53 - 2.st.
Úsobí 165, 582 54 - 1.st.
Telefon:
Herálec:
569 445 137
Úsobí:
569 447 116
Web:
http://zs-heralec.unas.cz
E-mail:
mail@zs-heralec.unas.cz
skola@heralec.cz
jezek@zs-heralec.cz

Copyright:
Jaromír Fiedler, Petr Král a tvůrci systému phpRS, 2004
Výroční zpráva školy Úsobí za školní rok rok 2003 - 2004.
Vydáno dne 26. 07. 2004 (483 přečtení)Školní rok 2003 - 2004

Charakteristika školy:

ZŠ Úsobí je plně organizovaná škola. Je zde sedm tříd (spojeno 1.-2.třída a 3.-4. třída). Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny a třináct zájmových kroužků pro žáky naší školy (hra na flétnu – mladší, starší, vaření – mladší, starší,sportovní, Aj. – mladší, starší, informatika – mladší,starší, práce s internetem, kosmetika, zdravotní kroužek a pro žáky deváté třídy příprava k přijímacím zkouškám z mat.,Čj. Aj.). Škola má vzhledem k nízkému počtu žáků udělenu vyjímku.

Ve škole jsou vyhovující učebny, tělocvična a nově zřízená počítačová učebna, která byla zřízena v rámci projektu „ internet do škol“. Tato učebna zahrnuje sedm počítačů a tiskárnu dodaných v rámci projektu a dalších šest počítačů s tiskárnou propojených do sítě, které byly dokoupeny ve spolupráci z obecním úřadem. V učebně je také soustředěna žákovská i učitelská knihovna, což umožňuje využívat tuto učebnu i jako studovnu. Dále je ve škole cvičná kuchyň. U školy je školní pozemek a školní hřiště, které zapůjčuje místní TJ Sokol.

Žáci a zaměstnanci školy se stravují ve školní jídelně,která není v areálu školy (cca. 5.min. chůze).

Personální obsazení:
Na začátku školního roku přišla p. Kuželová Hana jako učitelka 3. a 4. třídy (zástup za mateřskou dovolenou – Mgr. Kuljová Hana)

Pedagogický sbor :

  ředitel školy: Mgr. Luděk Ježek
  učitelé I.stupně: Mgr. Hana Vondráková - TU 1. a 2. třídy
                         Hana Kuželová – TU 3. a 4. třídy
                         Mgr. Iveta Kloudová - TU 5. třídy

  učitelé II. stupně: Mgr. Marcela Hájková – TU 6.třída
                           Eva Fialková – TU 7. třída
                           Mgr. Jana Nováková – TU 8. a 9. třída
                           Marie Prokopová – částečný úvazek

  v měsících květnu a červnu vypomáhala ve škole p. Milada Fironová (důchodkyně), za Mgr. Marcelu Hájkovou (studium na vysoké škole)

  vychovatelka ŠD: Věra Trtílková
  vedoucí učitelka MŠ: Štěpánka Sýkorová

Provozní zaměstnanci:

  Ludmila Sommerová - ekonomka
  Růžena Beranová - uklizečka, školnice ZŠ
  Marie Balounová – uklizečka, školnice MŠ
  Hana Adamcová – vedoucí ŠJ, kuchařka
  Anna Fikarová – vedoucí kuchařka ŠJ
  Pavla Kubátová - kuchařka
Důležité termíny školního roku:
  zahájení školního roku : 1. 9. 2003
  podzimní prázdniny : 27. - 29.10.2003
  vánoční prázdniny : 22.12. 2003 - 2.1.2004
  konec I.pololetí : 29.1. 2004
  pololetní prázdniny : 30.1. 2003
  jarní prázdniny : 9. -15.2. 2004
  velikonoční prázdniny : 8. - 9. 4. 2004
  konec II. pololetí : 30.6. 2004,
  ředitel školy rozhodl o udělení tří dní ředitelského volna (změna organizace základní školy a její sloučení se Základní školou Herálec), vysvědčení bylo vydáno 25. 6. 2004

Počet žáků:
na začátku školního roku 77, z toho na I.stupni 42 a na II.stupni 35.

Vzdělávací programy:
všechny třídy mají jednotný vzdělávací program ZŠ - čj.16847/96-2.

Vzhledem k menšímu počtu žáků byly na I. stupni spojeny třídy 1. 2. a 3.4. třída. Na II.stupni se dle možnosti spojovaly výchovy (TV,RV.HV,VV, dále Z,Př, F, D). Škola má povolenou vyjímku z počtu žáků.

Prospěch žáků:
na I. stupni prospěli všichni žáci a 32 žákům byly uděleny pochvaly (sběr léčivých bylin a reprezentace školy)
na II. stupni prospěli všichni žáci, z toho 10 s vyznamenáním; na II. stupni bylo také uděleno 14 pochval za sběr léčivých bylin a za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a vědomostních olympiádách.
Nikdo s žáků nebyl hodnocen sníženou známkou z chování, ani neměl neomluvené hodiny.

Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů:
I. stupeň : 2 kvalifikovaní učitelé
II. stupeň : 4 kvalifikovaní učitelé, z toho 1 učitelka dálkově studující
Školní družina: 1 vychovatelka - kvalifikovaná

Aprobovanost na I. stupni je 67%, na II. stupni je 50% (Čj.-50%, Aj-100%, M-100%, Ov-0%, Tv-0%, Př-100%, D-100%,, Hv-0%, Vv-0%, F-100%, Ch-0%, Pč-50%, Rv-0%,Z-100%). ŠD 1 vychovatelka - aprobovaná.

Učební osnovy byly jednotlivými vyučujícími zpracovány do tématických plánů, jejichž plnění bylo v průběhu školního roku pravidelně kontrolováno a tyto plány byly splněny. Při menším počtu žáků na škole je dbáno na individuální přístup k jednotlivým žákům . Při nezvládnutí učiva nebo po dlouhodobé nemoci mají žáci možnost konzultace učební látky s vyučujícím.

Pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení jsou zpracovány individuální výchovně vzdělávací programy, podle kterých se s žáky pracuje ve vyučovacích hodinách i při individuálních konzultacích. Na naší škole je takovýchto dětí 7. Na jejich programech se podle jednotlivých vad a s přihlédnutím na věk podílejí tito vyučující - Kloudová, Fialková, Hájková, Vondráková.

Žáci 9. třídy měli možnost od září do dubna navštěvovat přípravu k přijímacím zkouškám v matematice (Fialková), českém jazyce (Hájková), anglickém jazyce (Nováková).

Údaje o přijímacím řízení žáků:
z deváté třídy - 11žáků - střední školy: 4; odborná učiliště: 7
z páté třídy odešla jedna žákyně na osmileté gymnazium

Mimoškolní a volnočasové aktivity:
Na škole pracuje jedno oddělení ŠD,které navštěvuje 25 dětí z 1.-5.ročníku. V rámci mimoškolních aktivit mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky dle vlastního výběru:

  sportovní
  práce s internetem
  hra na flétnu – 2 skupiny
  německý jazyk – 2 skupiny
  zdravotní kroužek
  anglický jazyk - 2.ročník a 3.ročník
  kosmetika
  vaření - 2 skupiny
  informatika – 2 skupiny

Žáci v těchto aktivitách dosahují velmi dobrých výsledků. Svou práci prezentují i na veřejnosti při různých veřejných akcích (Úsobská pouť, beseda s důchodci, Den matek, vítání občánků).
V rámci preventivního programu "Škola bez drog" byly pro žáky organizovány turnaje v odbíjené, kopané, přehazované a košíkové.
Žáci naší školy se zúčastnili také různých soutěží a olympiád : olympiáda v Čj, Soutěž mladých historiků, ZUČ - recitace, Zlatá zebra, matematické soutěže Klokan a Pythagoriáda, Malá přírodovědná soutěž, lehkoatletické soutěže, Donald cup a Coca –cola cup a různé výtvarné soutěže, okresní soutěže ve vybíjené, turnaje ve hře "Člověče nezlob se ".

Účast žáků na kulturních akcích:
Výchovné koncerty pro žáky I. a II. stupně - KD Ostrov Havl. Brod
Velikonoční výstava - Úsobí
Vánoční besídka pro rodiče a děti v MŠ
Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy
Divadelní představení pořádaná ve škole
Ukázka života dravců – OP Žleby

Další aktivity žáků:
Den Země (čištění studánek, úklid parku,sázení stromků, úklid sportovního areálu)
Den dětí - zábavné soutěžní dopoledne
Sběr léčivých bylin
Sběr papíru
Exkurze a školní výlety proběhly dle plánu školy
Žáci I. stupně byli zapojeni do programu " Zdravé zuby".

Na začátku školního roku (září) se žáci naší školy zúčastnily pobytu v přírodě v Deštném v Orlických horách. Zúčastnilo se 55 žáků školy od 1. po 9. třídu a byly plněny prvky branné přípravy i různé sportovní a turistické aktivity.

Kurzy:

  lyžařský - pro žáky 1.-9. ročníku
  plavecký - pro žáky 3. a 4. třídy
  dopravní - pro žáky 4. třídy

Kvalita řízení školy:
V měsíci červnu proběhla kontrola naší školy Českou školní inspekcí. Inspekce byla zaměřena na hospodaření školy ze státními prostředky. Výsledky kontroly byly posuzovány jako velmi dobré, drobné nedostatky byly odstraněny okamžitě po zjištění.

Na závěr této výroční zprávy je třeba poznamenat, že Základní škola Úsobí jako příspěvková organizace končí svoji činnost k 30. 6. 2004 se všemi svými součástmi. Základní škola se spojuje od 1.7. 2004 se Základní školou Herálec a ponese jednotný název Základní škola Herálec. Škola je organizována tak, aby byla zachována oblast školství v obou obcích. I. stupeň školy bude zajišťovat stávající zařízení v obci Úsobí, II. stupeň bude zajišťovat stávající zařízení v obci Herálec. Tato situace byla vyvolána postupem ministerstva školství, kdy na přelomu roku byl vydán pokyn o neudělování vyjímek a rušení škol s nízkým počtem dětí. Celá situace byla projednána zastupitelstvy obou obcí, která došla ke společnému stanovisku o zachování školství v obou obcích a společném financování provozování příspěvkové organizace Základní škola Herálec.

Výroční zpráva byla projednána na poradě pracovníků školy dne 26.srpna 2004 a byla předložena referátu školství Krajského úřadu v Jihlavě a zřizovateli OÚ Úsobí.


V Úsobí 19.srpna 2004
                                       ředitel školy Mgr. Luděk Ježek


( Celá tisková zpráva | Autor: Luděk Ježek | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: ředitel )

Novinky
Anketa
Považujete školní webové stránky za užitečné?

Ano, určitě.
546  (546 hl.)
Snad, možná.
416  (416 hl.)
Ne, je to zbytečné.
457  (457 hl.)
Nevím, nedokážu posoudit.
404  (404 hl.)

Celkem hlasovalo: 1823

Kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Tento web jede na phpRS - redakčním systému používajícím PHP.
Používáme layout All in One.